Settled Enterprises


NANJING RUBBER AND PLASTIC MACHINERY FACTORY CO., LTD

Nanjing Kaiineng Water Purification Equipment Service Co., Ltd.

Jiangsu Shangwan Baoan Service Co., Ltd.

Nanjing Yiwen Property Management Co., Ltd.

Suzhou Xinjishi Building Materials Co., Ltd. Nanjing Branch

Nanjing Meng Niang Culture Media Co., Ltd.

Jiangsu Province Classical Architecture Garden Construction Co., Ltd.

Nanjing Wangbo Youyi Vocational Training School

Nanjing Longpan Stone Hospital Co., Ltd.

Nanjing Black Shield Security Service Co., Ltd.

Nanjing Jiutong Construction Engineering Co., Ltd.

Dr. Qi Ya Yan Oral Clinic Nanjing Co., Ltd.

Jiangsu Zhiku Media Co., Ltd.

Tianjin Five Municipal Highway Engineering Co., Ltd.

Jiangsu Haishun Tesco Electronic Technology Co., Ltd.

Nanjing Red Bull Decoration Engineering Co., Ltd.

Nanjing Haibang Construction Technology Development Co., Ltd.

Shanghai Qizouxing Business Travel Hotel Management Co., Ltd. Nanjing Tongjimen Branch

Nanjing Xuguang Construction Supervision Co., Ltd.

Nanjing Junyi Certified Public Accountants Co., Ltd.

This ranking looks forward to your joining in no particular order.